Conceptualizing Dance Literacy: a Critical Theoretical Perspective on Dance in School

Sofia Jusslin

Abstract


SAMMANDRAG

Under 2000-talet har användningen av

begreppet danslitteracitet (dance literacy)

ökat och forskare argumenterar att fokus

på att utveckla elevers danslitteracitet

kan belysa kroppsligt lärande i skolan.

Däremot används begreppet ofta utan

definition och det verkar inte finnas

någon entydighet i vad danslitteracitet

innebär för kroppsligt lärande i

skolsammanhang. Med utgångspunkt

i tidigare forskningslitteratur syftar

denna artikel till att utreda begreppet

danslitteracitet, samt att genom en kritisk

teoretisk lins diskutera danslitteracitet

i en skolkontext. Diskussionen präglas

av ett emancipatoriskt perspektiv på

danslitteracitet och resulterar i en

föreslagen Modell för danslitteracitet i

skolan i en undervisningskontext utan

dans som skolämne. Modellen består av

tre dimensioner: dans som konstform

och uttrycksform, dans kombinerat

med andra uttrycksformer, samt lärande

genom dans i olika ämnen. I artikeln

konstateras att undervisning med fokus

på danslitteracitet kan erbjuda elever

möjligheter till kroppsligt lärande i och

genom dans, samtidigt som dansens

värde i sig själv betonas och värdesätts.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
På Spissen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2464-2258