Dynamikken i den kroppslige læringen

Gunn Engelsrud

Abstract


Den forskningsbaserte kunnskapen om kroppslig læring åpner opp for å stille nye
spørsmål. Jeg ønsker en faglig inspirert debatt om hvordan vår tenkning om kroppen
setter premisser for vår interaksjon og undervisning. Et bidrag til det er å trekke inn
ny forskning som overskrider den etablerte tenkningen om kroppen som objekt og
objektgjøringen av kroppen i fag og forskning (se eksempler i www.rettfrakroppen.no).
Her argumenter jeg for at kroppslig læring er et subjektivt og intersubjektivt fenomen
som bør få større plass i tenkning og forskning om undervisning og læring. Videre: hva
betyr det for undervisning at vi ser oss selv som rammet inn av kroppslige, subjektive
erfaringer formet i og av et intersubjektivt fellesskap? Jeg stiller følgende spørsmål:
Hvordan underviser vi, hva sier og gjør vi i samspillet med andre mennesker? Hvilke
undervisningspraksiser finnes, hvordan får kroppen være, hvordan blir kroppen gjort
og tematisert i konkrete situasjoner? Filosofene Thomas Fusch og Hanne de Jaegher
(2009) er toneangivende forskere som hjelper oss til å forstå kroppens læring1 i en
grunnleggende tvetydighet der vi selv og andre forstås som intersubjektive subjekter. Det
betyr blant annet at mennesker i kraft av livet de lever og har levd, har tilegnet seg en grunnleggende subjektiv og kroppslig erkjennelsesgrunn, formet i og av dem selv og i
og av et intersubjektivt fellesskap.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
På Spissen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN: 2464-2258